Huishoudelijk reglement - Jonge Jagers Provincie Antwerpen

 

 

1. Gebruikte afkortingen

 

JJA               Jonge Jagers Antwerpen

JJ                 Jonge Jager

BJ                Beginnende Jager

SL               Senior Leden

AL               Aspirant Leden

AJV             Antwerpse Jagersvereniging

HVV           Hubertus Vereniging Vlaanderen

AV              Algemene Vergadering

 

2. Doelstelling van JJA

 

2.1.    Hoofddoelen

JJA stelt zich als eerste hoofddoel om Jonge en Beginnende Jagers bij elkaar te brengen, alsook vriendschap, contacten en netwerking tussen hen te promoten.

Als tweede hoofddoel wordt er naar gestreefd om Jonge en Beginnende Jagers in contact te brengen met oudere en ervaren jagers, hen te introduceren in de jachtwereld in het algemeen en waar mogelijk eerlijke jachtmogelijkheden aan te bieden.

Tenslotte heeft JJA als derde hoofddoel om de correcte, ethische en weidelijke jacht in Vlaanderen en daarbuiten te promoten. Van alle leden binnen JJA wordt dan ook verwacht dat zij zich in hun eigen gedrag steeds zullen houden aan de regels van de weidelijke jacht en waar mogelijk zoveel als mogelijk ook anderen zullen aanmoedigen om hetzelfde te doen.
 

JJA leent zich niet voor commerciële doeleinden of persoonlijk voordeel van individuen. JJA is een organisatie voor- en door Jonge en Beginnende Jagers, hetgeen niet te verenigen is met activiteiten die hoofdzakelijk het eigen voordeel beogen van andere verenigingen, ondernemingen of personen. 

Gelet op het voorgaande, zal bij het aanbieden van jachtmogelijkheden steeds de nadruk moeten liggen op een eerlijke, correcte en evenwichtige benadering. Commerciële jachtmogelijkheden worden niet per definitie uitgesloten, maar moeten ten allen tijde kritisch bekeken worden in het licht van eerlijke prijzen in vergelijking met hetgeen wordt aangeboden en weidelijke jacht. Met betrekking tot privé-jachtmogelijkheden stelt JJA zich uiterst kritisch op ten aanzien van het ronselen van ‘partenairs’ wanneer deze in feite weinig meer doen dan de jachtrechten voor de ‘jachtrechthouders’ betalen.

JJA kan commerciële relaties aangaan, bijvoorbeeld in het kader van sponsoring, op voorwaarde dat er een correcte en eerlijke verhouding blijft bestaan tussen de voordelen die enerzijds JJA of haar leden toekomen en anderzijds aan de partner toekomen.

 

2.2.    Bijkomend doel

JJA is een op zichzelf staande vereniging welke voor haar bestaan en functioneren van geen enkele andere vereniging afhankelijk is.

Niettemin zijn het gedachtegoed en doelstellingen van JJA nauw verwant en aansluitend aan het gedachtegoed en de doelstellingen van de Antwerpse Jagersvereniging (AJV) en Hubertus Vereniging Vlaanderen (HVV).

JJA stelt zich dan ook als bijkomend doel om steun te verlenen aan – en samen te werken met –  AJV en HVV. Om deze reden is het lidmaatschap bij HVV een voorwaarde om volwaardig lidmaatschap te kunnen bekomen binnen JJA.   

3. De leden

Alle leden van JJA hebben één van volgende statuten:

 

3.1.    Jonge Jager (JJ)

Elke jager met een leeftijd tot 36 jaar. Het statuut ‘jonge jager’ eindigt op 31 december van het jaar waarin de betrokkene zijn 36ste verjaardag heeft gevierd.

 

Voorwaarden

 • voldoen aan de leeftijdsvereiste

 • houder zijn van een jachtverlof (onverminderd de hiernavolgende onderdelen  5.3. en 5.4.)

 • woonachtig zijn in de provincie Antwerpen

 • lid zijn van HVV


Lidmaatschapsrechten

 • toegang tot alle activiteiten van JJA

 • volledige toegang en log-in voor de website van JJA

 • toegang tot het bestuur

3.2.    Beginnende Jager (BJ)

Elke jager ongeacht zijn leeftijd welke niet langer dan 5 jaar een jachtverlof heeft. Men kan aldus het statuut van BJ genieten gedurende 5 jachtseizoenen, te tellen vanaf het ogenblik waarop de betrokkene met succes het volledige jachtexamen heeft afgelegd. Het statuut BJ eindigt steeds op de laatste dag van het 5de jachtseizoen nadat de betrokkene met succes het volledige jachtexamen heeft afgelegd. Dit ongeacht of aan de betrokkene tijdens deze seizoenen wel of geen jachtverlof werd uitgereikt. Aldus worden seizoenen waarbinnen de betrokkene – om welke reden dan ook – mogelijks niet over een jachtverlof heeft beschikt, zonder meer wel meegerekend.

 

Voorwaarden

 • het jachtexamen volledig met succes afgelegd hebben sedert niet meer dan 5 jachtseizoenen

 • houder zijn van een jachtverlof (onverminderd de hiernavolgende onderdelen  5.3. en 5.4.)

 • woonachtig zijn in de provincie Antwerpen

 • lid zijn van HVV

 

Lidmaatschapsrechten

 • toegang tot alle activiteiten van JJA

 • volledige toegang en log-in voor de website van JJA

 • geen toegang tot het bestuur


 

3.3.    Senior Leden (SL)

Leden die als JJ of BJ gedurende meerdere jaren zich ernstig hebben ingezet voor JJA, of actief en op regelmatige basis hebben deelgenomen aan de activiteiten van JJA, worden automatisch SL wanneer het statuut als JJ of BJ eindigt.

 

Voorwaarden

 • houder zijn van een jachtverlof (onverminderd de hiernavolgende onderdelen  5.3. en 5.4.)

 • lid zijn van HVV

 • actief lid zijn geweest als JJ of BJ

 

Lidmaatschapsrechten

 • toegang tot alle activiteiten van JJA

 • voor deelname aan activiteiten met een beperkt aantal plaatsen of deelnemers moet evenwel voorrang worden gegeven aan JJ of BJ

 • behoud van volledige toegang en log-in voor de website van JJA

 • geen toegang tot het bestuur


 

3.4.    Aspirant Leden (AL)

Teneinde open te staan voor personen die interesse tonen voor JJA of de jacht in het algemeen, maar welke niet voldoen aan de voorwaarden zoals gekoppeld aan voornoemde statuten, kent JJA tevens aspirant leden. Hiermee wordt – onder andere, maar niet uitsluitend – gedoeld op jagers die nog geen lid zijn van HVV, jagers in de opleiding of personen die zinnens zijn om de jachtopleiding te gaan volgen, alsook trakkers etc. …

 

Men kan slechts gedurende 6 maanden aspirant lid blijven zonder zich als lid aan te sluiten bij HVV.

 

Voorwaarden

 • duidelijke en volgehouden interesse tonen voor de jacht

 • voldoen aan de leeftijdsvereiste voor JJ of voor degenen die ouder zijn dan de leeftijdsgrens voor JJ, de jachtopleiding volgen met oog op de mogelijkheid van lidmaatschap als BJ

 • woonachtig zijn in de provincie Antwerpen

 • uiterlijk na 6 maanden lid worden van HVV


Lidmaatschapsrechten

 • toegang tot alle activiteiten van JJA – mits voorrang aan JJ, BJ of SL

 • volledige toegang en log-in voor de website van JJA

 • geen toegang tot het bestuur

 

 

3.5.    Sympathisanten

Jagers - of personen met interesse voor JJA of voor de jacht algemeen - die niet voldoen aan de voorwaarden zoals gekoppeld aan voernoemde statuten, kunnen op uitnodiging deelnemen aan activiteiten van JJA als sympathisant.

 

Sympathisanten zijn evenwel geen leden. 

 

4. Het Bestuur

 

4.1.    De bestuursleden

worden verkozen, onder de leden met het statuut van Jonge Jager, bij gewone meerderheid van stemmen, door de aanwezige leden op de AV. 

 

De mandaten van alle bestuursleden verlopen automatisch na verloop van twee jaren. Er zal  zoveel als mogelijk voorkomen worden dat meer dan 2/3de van de bestuursleden in hetzelfde jaar her- of verkozen moeten worden. Zo zal bijvoorbeeld het ene jaar enkel de voorzitter kunnen her- of verkozen worden en het andere jaar enkel de ondervoorzitter en de penningmeester her- of verkozen kunnen worden.

 

Enkel volwaardige leden, met het statuut van Jonge Jager, kunnen zich kandidaat stellen voor verkiesbare bestuursfuncties, tot op de AV waarop de verkiezing zal plaatsvinden.

 

4.2.    Het bestuur van JJA telt ten minste 3 leden met volgende functies:

 

 • Voorzitter

 • Ondervoorzitter

 • Penningmeester


Bij voorkeur aangevuld met volgende functies:

 • Secretaris

 • PR-verantwoordelijke

 • 2 tot 5 gewone bestuursleden


Wanneer er voldoende kandidaat bestuursleden zijn, wordt er wanneer mogelijk eveneens een webmaster en kapelmeester aangeduid onder de gewone bestuursleden.

 

4.3.    Samenstelling bestuur

Er dient ten allen tijde gestreefd te worden naar een samenstelling van het bestuur met enerzijds ervaren bestuursleden, doch anderzijds - en zeker niet minder belangrijk - met jonge bestuursleden gelet op de essentie van het bestaan van JJA. In het licht daarvan wordt als streefdoel vooropgesteld dat 30% van de bestuursleden jonger is dan 30 jaar.

 

 5. Overige bepalingen

 

5.1.    De Algemene Vergadering

JJA  organiseert minstens één maal per jaar een Algemene Vergadering voor alle leden.

 

5.2.    Wijziging van het huishoudelijk reglement

Wijzigingen van het huishoudelijk reglement kunnen ten  allen tijde door elk lid worden voorgesteld. Elke eventuele wijziging moet evenwel, én de instemming krijgen van 2/3de van de bestuursleden én moet op de algemene vergadering worden goedgekeurd door minstens de helft van de aanwezige leden.

 

5.3.    Leden die tijdelijk niet meer beschikken over een jachtverlof

Om toe te treden tot het statuut van JJ of BJ moet men op het ogenblik van toetreding beschikken over een geldig jachtverlof. Als een JJ of BJ op een later tijdstip – om welke reden dan ook – tijdelijk niet beschikt over een geldig jachtverlof, kan deze JJ of BJ blijven, zolang deze blijft voldoen aan de andere voorwaarden én zolang het niet beschikken over een jachtverlof geen definitief karakter krijgt. Bij eventuele discussies beslist het bestuur hierover bij gewone meerderheid van stemmen.

 

5.4.    Bestuursleden die tijdelijk niet meer beschikken over een jachtverlof

Om toe te treden tot het bestuur van JJA moet het betrokken lid op dat ogenblik beschikken over een geldig jachtverlof. Als een bestuurslid op een later tijdstip – om welke reden dan ook – tijdelijk niet beschikt over een geldig jachtverlof, kan deze bestuurslid blijven, zolang deze blijft voldoen aan de andere voorwaarden én zolang het niet beschikken over een jachtverlof geen definitief karakter krijgt, én indien 2/3de van de overige bestuursleden daarmee instemmen.

ent.